Menu Sluiten

ANBI informatie

De Raad van Kerken Ede heeft per 1 januari 2022 de ANBI status verkregen: Algemeen Nut Beogende Instelling. Het nut hiervan is dat degenen die een donatie of gift schenken aan de Raad van Kerken Ede deze kunnen aftrekken bij de (Inkomsten)belasting.

Deze pagina bevat de door de Belastingdienst voorgeschreven informatie. Voor bepaalde onderdelen wordt verwezen naar andere onderdelen van deze website.

De officiële (statutaire) naam van de vereniging luidt: “Raad van Kerken te Ede”.

Het RSIN nummer van de Raad van Kerken Ede is: 813740587.

De contactgegevens van de Raad van Kerken Ede staan vermeld op de homepage en op de pagina ‘contacten’.

De doelstelling van de Raad van Kerken Ede is een samenwerkingsverband te zijn van plaatselijke christelijke kerken en christelijke geloofsgemeenschappen. De leden informeren elkaar onderling over ontwikkelingen en activiteiten en stemmen deze desgewenst op elkaar af. Gemeenschappelijke activiteiten, waaronder oecumenische vieringen, worden gestimuleerd of zelf georganiseerd. Leden worden ondersteund bij het gestalte geven van de Bijbelse boodschap in (de gemeente) Ede. Er vindt overleg plaats met de burgerlijke overheid over belangrijke maatschappelijke aangelegenheden. Met andere dan in de Raad vertegenwoordigde geloofsgemeenschappen wordt samengewerkt.

Het beleidsplan van de Raad van Kerken Ede wordt om de paar jaar geactualiseerd. Ieder jaar wordt hiernaar gekeken, onder andere naar het werkplan dat jaarlijks wordt opgesteld en geëvalueerd. Het beleidsplan is te downloaden van de pagina documenten. Op die pagina zijn ook de statuten van de Raad van Kerken Ede te vinden.

De functies en namen van de bestuursleden staan vermeld op de pagina organisatie. Over het beloningsbeleid wordt opgemerkt dat zowel bestuursleden als de afgevaardigden van de leden vrijwilligers zijn en geen vergoeding ontvangen voor hun tijdsbesteding. Degenen die substantieel tijd besteden aan de organisatie van een activiteit ontvangen daarvoor soms een attentie (beperkte geldswaarde).

Ieder jaar publiceert de Raad van Kerken Ede een jaarverslag, waarin een verslag van de uitgeoefende activiteiten is opgenomen. De jaarverslagen van de afgelopen jaren zijn te vinden op de pagina documenten. Op diezelfde pagina is ook de jaarrekening (balans met resultatenrekening) met een korte toelichting te vinden voor de afgelopen jaren, als financiële verantwoording.