Menu Sluiten

Organisatie

De Raad van Kerken Ede (afgekort: RvK Ede) is een vereniging. Afgevaardigden van de leden komen vier keer per jaar bijeen in de ledenvergadering. Ook gastleden nemen daaraan deel, maar formeel zonder stemrecht. Het bestuur bestaat uit drie personen, die onafhankelijk zijn, dat willen zeggen geen afgevaardigde van een lid zijn. Er wordt gewerkt met meerdere werkgroepen en soms met (tijdelijke) commissies.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester:

  • Voorzitter: de heer Albert Schol
  • Secretaris: mevrouw Rita Aelbers
  • Penningmeester: de heer Roelof Vogelzang

Werkgroepen

Werkgroep Pluriforme Samenleving

De werkgroep stelt zich tot doel om de contacten te onderhouden tussen de Turkse en de Marokkaanse moskee en de christelijke kerken. In het afgelopen jaar is er in dit kader onder meer een Iftar maaltijd voorbereid in de Turkse moskee en is tijdens het Ontmoetingsfeest van ‘Dien je Stad’ het kerstverhaal verteld. Ook is opnieuw een bezoek georganiseerd aan de Turkse moskee. Voorafgaand aan de ramadan wordt naar beide moskeeën een groet gestuurd.
Contact: Mw. N.H. Hulstein – E: wim@hulstein.eu

Werkgroep Taizé

Deze werkgroep organiseert elke 2e zondag van de maand een zgn. Taizéviering in de Beatrixkerk. Daarnaast wordt – vooralsnog als proef – op iedere 4e woensdag van de maand een viering gehouden in de Antonius van Paduakerk. Taizévieringen kenmerken zich door gezongen gebed en stilte, rust en bezinning. Voor meer informatie zie taize-ede.nl.
Contact: Christiaan – E: info@taize-ede.nl

Werkgroep Evensongs

De werkgroep (ontstaan vanuit de Beatrixkerk) organiseert iedere vierde zondag van de maand om 17.00 uur een Evensong. Dit is een getijdengebed, ontworpen tijdens de Engelse Reformatie (16e eeuw), met wortels in de vroege kerk. Kenmerken zijn: 1. Ruimte (veel!). 2. Muziek (belangrijk; met koor en zingende voorganger). 3 Ritueel. 4 Teksten (veel vast). 5. Vaste orde van dienst, overgenomen uit Anglicaanse Kerk. Voor meer informatie klik hier.
Contact: Mw. Betty de Jong – E: from.a.distance@planet.nl

Werkgroep Wereldgebedsdag

De Wereldgebedsdag vindt jaarlijks plaats op de eerste vrijdag van maart. Voor meer informatie klik hier.
Contact: Mw. Gonda Schol – E: gonda.schol@gmail.com

Werkgroep Week van Gebed

De Week van Gebed vindt jaarlijks plaats in januari. Deze week wordt wereldwijd gevierd. Een terugblik op de laatste Week van Gebed in Ede vindt u hier.
Contact: Dhr. A.P. Schol – E: voorzitter@raadvankerkenede.nl

Werkgroep oecumenische vredesviering

Jaarlijks vindt tijdens de vredesweek in september een oecumenische vredesviering plaats.
Contact: Mw. R. Aelbers-Belt, E: ritaaelbers@outlook.com

Werkgroep oecumenische meditatiediensten

In de adventstijd voor Kerst worden één of twee vesperdiensten gehouden in de Oude Kerk aan de Grotestraat in Ede.
Contact: Mw. R. Aelbers-Belt, E: ritaaelbers@outlook.com

Werkgroep Passie 2022

In 2018 (KC Emmaüs) is voor de eerste keer een plaatselijke “Passie” georganiseerd in Ede, naar het voorbeeld van de succesvolle landelijke reeks “The Passion”.  In 2019 (Beatrixkerk) en – nadat dit in het coronajaar 2020 niet door kon gaan – in 2021 (Ontmoetingskerk) heeft dit een vervolg gekregen. Inmiddels is besloten in 2022 opnieuw een Passie te organiseren. Deze vindt plaats op Goede Vrijdag, 15 april 2022. De stille tocht gaat naar De Open Hof. In de werkgroep participeren vertegenwoordigers van de Protestantse Gemeente Ede (wijk De Open Hof), de Rooms-Katholieke Kerk (locatie Antonius), de Hervormde Gemeente Ede (wijk Kleopas) en Emmaüs.
Contact: Mw. N.H. Hulstein – E: wim@hulstein.eu